تبلیغات
خاکریز سایبری بوتراب - بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌
 
خاکریز سایبری بوتراب

بیانات در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌

دانشگاه افسری شهید ستّارى

بسم‌اللهالرّحمنالرّحیم
 برنامهى میدان، برنامهى بسیار زیبا و پرمغزى بود. لازم است به همهى شما جوانان عزیز تبریك بگویم؛ هم فارغالتّحصیلانى كه امروز مفتخر به دریافت درجه شدند و رسماً در ارتش سرافراز جمهورى اسلامى ایران عضویّت پیدا كردند و هم جوانان دانشجویى كه با دریافت سردوشى، راه خود را به سوى آمادگى و دریافت ارزشهاى افسرىِ نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى آغاز كردند. امیدواریم خداوند متعال همهى شما را مشمول رحمت و فضل و هدایت خود قرار بدهد و زندگى شما را و عاقبت شما را همچنانكه مورد رضاى او است، تقدیر فرماید.
یادهاى افتخارآمیز ارتش جمهورى اسلامى ایران و به طور خاص نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران  - كه امروز این مراسم با میزبانى این نیرو انجام میگیرد - از یاد تاریخ این كشور زدوده شدنى نیست. بله، شهیدان و فداكارانى عروج كردند و رفتند؛ ولى راه آنها كه راه مجاهدت پرافتخار در راه آرمانهاى اسلام و قرآن و حفاظت از میهن عزیز ایران است، همچنان ادامه دارد. روحیّهى خلبانهاى ما در دوران جنگ تحمیلى از جملهى پدیدههایى بود كه در نیروهاى مسلّح كشورهاى جهان بىنظیر یا بسیار كمنظیر بود. افسران نیروى هوایى - چه خلبانهاى شجاع و تیزپرواز و چه افسران فنّى - در جاى خود هركدام نقشآفرین بودند و توانستند تجربهى عظیم دفاع مقدّس هشتساله را به سهم خود و به نوبهى خود، به آن نتایج افتخارآمیز برسانند. یاد خلبانى همچون شهید بابایى و افسر فنّىِ عالىقدرى همچون شهید ستّارى هرگز از یاد ملّت ایران نخواهد رفت.
 ارتش جمهورى اسلامى ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در یك دوران دشوارِ امتحانِ سخت توانستند آنچنان شخصیّتى و هویّتى از خود به منصّهى ظهور و بُروز برسانند كه بىشك در گذشتههاى ما نظیر آن را یا نمیشود دید یا بندرت میتوان مشاهده كرد؛ این را جوانان عزیز ما قدر بدانند. شما فرزندان عزیز من بدانید كه ما به نیروهاى مسلّح شجاع خودمان افتخار میكنیم؛ شما هم از اینكه در سلك این نیروهاى مقدّس و شجاع و فداكار و نامآور حضور دارید، احساس افتخار كنید.
 ما بدون آن كه كسى را تهدید بكنیم، استحكام و اقتدار نیروهاى مسلّح را مهمترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجىِ ملّت ایران و جمهورى اسلامى ایران میدانیم. كسى را ما تهدید نمیكنیم، امّا لازم میدانیم ملّت ایران و كشور عزیزمان در سایهى حصار مستحكم نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى ایران - چه ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و چه نیروهاى انتظامى - احساس امنیّت بكند. لذا وظیفهى همهى مسئولان میدانیم كه در راه اقتدار نیروهاى مسلّح تلاش كنند؛ استحكام این نیروها را در برنامههاى خودشان قرار بدهند. ما تهدیدهاى مكرّر و مشمئزكنندهى دشمنان ملّت ایران را میشنویم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتى علیه ملّت ایران، پاسخى جدّى و سخت خواهد بود؛ این را همهى كسانى كه عادت كردهاند ملّت ایران را با زبان، تهدید كنند، باید مطّلع باشند و بدانند. ملّت ایران ملّتى است كه سرسختى خود را در راه دفاع از آرمانهاى خود و از منافع خود آنچنان نشان داده است كه میل و رغبت خود [را] به سلامت و صلح و همزیستى با برادران مسلمان و همهى آحاد بشر؛ این دو با یكدیگر موازى هستند.
 این را هم عرض بكنیم: ما از تحرّك دیپلماسى دولت حمایت میكنیم، پشتیبانى میكنیم. در كنار آمادگىهاى همهجانبهى ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنیّت داخلى، چه از لحاظ استحكام ساخت درونى نظام اسلامى، چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى - به تلاش و تحرّك دیپلماسى هم چه در این قضایاى سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهاى دیپلماتیك و تحرّكى كه در این زمینه میكنند، حمایت میكنیم. البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورك پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لكن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریكایىها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحدهى آمریكا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتى غیرمنطقى و عهدشكن، دولتى سخت در پنجهى تصرّف و اقتدار شبكهى صهیونیسم بینالمللى - كه بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبكهى صهیونیستى بینالمللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغالكنندهى فلسطین مماشات كنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریكا، در حالى كه بكلّى منافع ملّى آمریكا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن] رژیم جعلى انجام میدهند، منافات دارد؛ از همهى دنیا دولت ایالات متّحدهى آمریكا باج میگیرد و به رژیم جعلى صهیونیستى باج میدهد؛ این حقایق را ما داریم مشاهده میكنیم - به دولت آمریكا اعتمادى نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم كه با دقّت، با ملاحظهى همهى جوانب گامها را درست بردارند، محكم بردارند، منافع ملّى را یك لحظه به فراموشى نسپرند.
 آنچه براى نظام جمهورى اسلامى حائز اهمّیّت است، استحكام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسلامى است، استحكام درونى ملّت ایران است؛ همان چیزى كه از روز اوّل تا امروز توانسته است این كشور را حفظ كند؛ اتّحاد ملّى، توجّه به آرمانهاى والاى نظام جمهورى اسلامى، توجّه به عزّت ملّى. ملّت ایران ملّت عزیزى است؛ انقلاب عزّت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمانى كه در خاك ایران یك گروهبان آمریكایى جرئت میكرد بزند توى گوش یك سرهنگ ایرانى؛ آن روزى كه مسئولین كشور عزیز ما مجبور بودند كه ملاحظهى دشمنان زیادهخواه و افزونخواه را بكنند، گذشت. جمهورى اسلامى، ملّت ایران را عزیز كرد، این عزّت باقى است، روز به روز هم این عزّت افزایش پیدا كرده است، بعد از این هم، هم وظیفهى آحاد مسئولین، و هم وظیفهى عموم ملّت ایران است كه این عزّت را پاس دارند، از آن دفاع كنند. یك ملّت، با هویّت اصلى خود، با عزّت خود سرافراز میماند و میتواند به پیشرفت برسد.
 سهم نیروهاى مسلّح در این میان عبارت است از اینكه خود را آماده نگه دارند، خود را با روحیّهى دفاع از آرمانها و از ملّتى كه به آنها اعتماد كرده است و تكیه كرده است، حفظ كنند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروى انتظامى و همهى كسانى كه در ارتباط با نیروهاى مسلّح هستند، این را وظیفهى خود بدانند كه حصار مستحكمى در مقابل توطئههاى دشمنان و شرارت دشمنان علیه ملّت ایران خواهند بود؛ این احتیاج دارد به اینكه آمادگى ایجاد كنید. شماها جوانید، سرشار از نیرو، برخوردار از صفاى قلبى؛ میتوانید براى آیندهى كشورتان خود را مهیّا كنید، آماده كنید، بسازید، خداى متعال هم پشتیبان شما خواهد بود. از خداوند متعال علوّ روح شهیدان عزیز، و علوّ درجات امام بزرگوار را مسئلت میكنم و كامرانىِ شما جوانان عزیز را در دوران خدمت و در همهى طول زندگى از خداوند متعال خواهانم.
والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته
نوع مطلب : امام خامنه ای (مدظله)، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 04:43 ق.ظ
فقط می توانم بگویم که راحتی پیدا کردن کسی که واقعا دارد
می داند که آنها آنلاین صحبت می کنند. شما قطعا متوجه شوید که چگونه یک مشکل را به وجود آورید
نور و مهم است. مردم واقعا بیشتر نیاز دارند
به این نگاه بپردازید و این داستان را درک کنید. شگفت آور است که شما محبوب تر نیستید زیرا مطمئنا این هدیه را دارید.
دوشنبه 8 آبان 1396 08:07 ب.ظ
وای، طرح بندی وبلاگ فوق العاده! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
کاری میکنید که بلوگنویسی به نظر آسان بیاید. نگاه کلی وب سایت شما با شکوه است، به غیر از آن
محتوا!
یکشنبه 30 مهر 1396 02:22 ق.ظ
هک وب سایت بسیار سرد! مرد.. عالی
.. فوق العاده.. من وب سایت خود را نشانه و اضافه کردن خوراک
من خوشحالم برای پیدا کردن مقدار زیادی اطلاعات مفید اینجا در ارسال،
ما می خواهیم استراتژی های اضافی در این زمینه را توسعه دهیم، از شما برای به اشتراک گذاشتن تشکر می کنیم.
.....
دوشنبه 17 مهر 1396 01:36 ق.ظ
آیا وبسایت شما صفحهی تماس برای کاربران دارد؟ من دارم
مشکل در پیدا کردن آن، اما من می خواهم به شما یک ایمیل به شما شلیک کنم.

من برخی از توصیه های خود را برای وبلاگ شما ممکن است
علاقه مند به شنیدن است در هر صورت، وب سایت عالی
و من منتظر دیدن آن در طول زمان است.
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:50 ب.ظ
Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister
is analyzing these kinds of things, so I am going to let
know her.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:26 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd want to find out more details.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:25 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added
I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ما در مطبوعات
 
 
بالای صفحه