تبلیغات
خاکریز سایبری بوتراب - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم 1392
 
خاکریز سایبری بوتراب

بیانات در دیدار مردم قم

در سالروز قیام ۱۹ دى‌ماه ۱۳۵۶

بسماللهالرّحمنالرّحیم
خوشامد عرض میكنیم به همهى شما برادران و خواهران عزیز، علماى اعلام، فضلاى محترم، جوانان پرشور و مؤمن و عموم طبقات مردم قم كه به شهادت حوادث تاریخ در دوران معاصر، برجستگى خودشان را و آمیختهى شور و شعور خودشان را و شجاعت و مجاهدت خودشان را در حوادث عظیم و تعیینكنندهى این سالها نشان دادند. اگرچه به دلایل گوناگون روز نوزدهم دى یك روز برجسته و بىنظیر است، ولى بدون شك برجستگى عمل و اقدام مردم عزیز قم به روز نوزده دى منحصر نمیشود. در دوران بعد از انقلاب، در حوادث گوناگون، در دوران جنگ تحمیلى، در حوادث مهم و تعیینكنندهاى كه در طول این چند دهه اتّفاق افتاده است، همیشه وقتى جایگاه شما مردم قم را مورد ملاحظه قرار میدهیم، یك جایگاه برجسته و ممتاز مىبینیم. و خدا را شكر كه اینچنین است و همینها موجب شده است كه قم بهعنوان مركز روحانیّت شیعه و اسلام، امروز نماد عظمت جمهورى اسلامى باشد. آن كسانى كه بر روى مسائل مربوط به كشور ما و نظام جمهورى اسلامى فكر میكنند، مطالعه میكنند، كار میكنند - چه دشمنان ما، چه دوستان ما - یكى از نقاط مهمّ تمركز آنها شهر قم و حوزهى علمیّهى قم و مردم قم و حوادث قم است. امیدواریم خداوند متعال همچنان كه تا امروز شما عزیزان را، شما مردم رشید و فعّال و اهل عمل را توفیق داده و كمك كرده است، در آینده هم - كه مسلّماً كشور ما در چشمانداز آینده نیازمند به ارادههاى قوى، عزمهاى راسخ و قدمهاى پویا است - مشمول كمك خود و هدایت خود قرار دهد.
دربارهى روز نوزدهم دى، سى و چند سال است كه گویندگان مختلف و متفكّران و اهل سخن و اهل نظر و تأمّل دارند حرف میزنند؛ از ابعاد مختلف این حادثه را مورد ملاحظه قرار دادهاند، تحلیل كردهاند، توصیف كردهاند، نقش و تأثیر آن را بیان كردهاند؛ در عین حال به گمان این حقیر، هنوز مسئلهى مهمّ حادثهى نوزدهم دى درخور تأمّل و تدقیق است؛ ابعادى در این حادثه وجود دارد كه قابل بازگو كردن و درس گرفتن است؛ یكى از این ابعاد این است كه حادثهى نوزده [دىِ] قم، مظهر و نماد این آیهى شریفه است: فَانتَقَمنا مِنَ الذینَ اَجرَموا وَ كانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنین؛(۱) در آیهى قرآن، در سورهى مباركهى روم، به تعبیر خداوند متعال نصرت مؤمنین حقّى است بر عهدهى خداوند؛ چند جا در قرآن كریم این تعبیر به كار رفته است - [مثل] عَلَیهِ حَقًّا فِى التَّوراةِ وَ الاِنجیلِ وَ القُرءان،(۲) و موارد دیگرى - و یكى اینجا است كه میفرماید این حقّى است بر عهدهى ما یعنى بر عهدهى ذات اقدس پروردگار عالَم كه مؤمنین را نصرت بدهیم. خب، این در چه شرایطى است؟ در چه شرایطى گفتهاند كه مؤمنین نصرت پیدا میكنند؟ این در آن شرایطى است كه هیچ روزنهى امیدى به حسب ظاهر وجود ندارد. ملاحظه كنید همین آیات را؛ آن وقتى است كه دشمنِ جبههى ایمان با قدرت ظاهرى و با سرپنجههاى قوى در مقابل مؤمنین ایستاده است؛ یك مبارزهى جبههاىِ عظیمى بهوجود آمده است؛ در یك چنین شرایطى میفرماید: وَ كانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنین.

 آن روزى كه جوانهاى قم از طلبه و غیرطلبه و اقشار گوناگون و مردم مؤمن آمدند در كوچه و خیابان قم و به دفاع از امام، به دفاع از حقیقت، به دفاع از پرچم برافراشتهى مبارزهى علیه طاغوت و در مقابل گلولههاى مزدوران رژیم طاغوت قرار گرفتند و خونشان روى آسفالتهاى خیابان ریخته شد، هیچكس از آن مردم و از حولوحوش آن مردم هرگز گمان نمیكرد كه این حادثه چه اثرى خواهد گذاشت. احساس تكلیف كردند، نیروى خودشان را و آنچه داشتند روى دست گرفتند، آمدند میدان. [مردم قم] فكر میكردند كه نوزده دى منشأ این تحوّل عظیمِ زنجیرهى مبارزات و اعتراضات بشود و منتهى بشود به خیزش بزرگ عمومى مردم و كار را تمام كند؟ مردم قم فكر میكردند كارى كه دارند میكنند اینقدر بركت داشته باشد؟ فكر نمیكردند؛ امّا: وَ كانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنین. عامل پیروزى این است كه یك جماعتى - در یك مقیاس بزرگ، یك ملّتى - ایمان درستى داشته باشد، و این ایمان راسخ باشد، و این ایمان با بصیرت همراه باشد، و این ایمان و بصیرت با عمل و اقدام همراه باشد؛ اینها وقتى روى هم گذاشته شد، نصرت قطعى است. آنجایى كه شما مىبینید مؤمنینى هستند و نصرت پیدا نمیكنند، به خاطر این است كه یا ایمان ضعیف است، یا ایمان غلط است - ایمان به چیزى است كه نباید به آن مؤمن بود - یا ایمان همراه با بصیرت نسبت به مسائل جهان و مسائل حولوحوش خودشان نیست. نداشتن بصیرت مثل نداشتن چشم است؛ راه را انسان نمیبیند. بله، عزم هم دارید، اراده هم دارید، امّا نمیدانید كجا باید بروید. ما كه این همه در باب قضیّهى حوادث نُه دى روى بصیرت تكیه كردیم و بعضىها خوششان نیامد، به خاطر این است؛ اگر بصیرت نبود، همان ایمان ممكن است انسان را به بیراهه بكشاند. كسى كه علم ندارد، بصیرت درست ندارد به آنچه پیرامون او دارد میگذرد، گاهى اوقات میشود كه راه را عوضى طى میكند؛ همهى نیروى او نه فقط هدر میرود، بلكه به كجراهه او را میرساند و میكشاند؛ پس بصیرت لازم است. عمل صالح بر اساس ایمان، ایمان راسخ و ایمان درست، ایمان همراه با بصیرت، و تداوم و استقامت، اگر چنانچه بود، پیروزى قطعى است. اینهایى كه پیروز نمیشوند، یكى از اینها را ندارند: یا ایمان نیست، یا ایمانِ درست نیست، یا استقامت نیست، یا بصیرت نیست؛ در نیمهراه بار را بر زمین گذاشتن است؛ طبعاً به نتیجه نمیرسند. ملّت ایران این شرایط را فراهم كرد؛ ایمان او درست بود، چون راهنماى او راهنماى صادقى بود، راهنماى ماهر و خبیرى بود؛ یك فقیه آگاه به مسائل جهان، و بریدهى از مطامع و منافع مادّى شخصى، و آگاه به كتاب و سنّت؛ راه را به مردم نشان میداد، مردم هم با بصیرت حركت كردند؛ فهمیدند كه چه كار باید بكنند؛ آن كار را انجام دادند، وَ كانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنینَ؛ حالا هم همینجور است.

 آنچه براى ما مهم است این است كه ما در رفتار خودمان، در گذشتهى خودمان تأمّل كنیم و از ضعفهاى خودمان و از قوّتهاى خودمان درس بگیریم؛ امروز هم همین است. كسى توهّم نكند كه آن كسانى كه در مقابل انقلاب اسلامى با همهى قوا ایستاده بودند، امروز منصرف شدهاند؛ نه، امروز هم ایستادهاند؛ منتها هر دشمنى اگر چنانچه ناچار شد، عقبنشینى میكند؛ اگر مجبورشان كردید و وادارشان كردید به عقبنشینى، ناچار عقبنشینى میكنند؛ امّا از دشمنى منصرف نمیشوند؛ امروز مسئله در دنیا این است. دشمن را باید شناخت، جبههى دشمن را باید شناخت، لبخند دشمن را نباید جدّى گرفت، نباید فریفتهى آن شد، هدف را نباید فراموش كرد؛ هدف جمهورى اسلامى عبارت است از رسیدن به آرمانهاى اسلام، یعنى سعادت مادّى و معنوى بشر، یعنى پیشرفت در امور زندگى مادّى و معنوى. این هدف را نباید فراموش كرد، باید دنبال كرد و باید یقین داشت كه با ایمان راسخ، با ادامهى راه، با بصیرت در امور پیرامونى و مسائل جارى، با بصیرت نسبت به دشمن و بصیرت نسبت به میدان عمل و جبههى مبارزه، پیروزى قطعى است؛ این را بایست توجّه داشت. اینكه بنده مكرّر عرض میكنم افق دید نظام جمهورى اسلامى، افق روشنى است، بهخاطر این است؛ چون بحمدالله مردم ما، جوانان ما، مرد و زن ما، هم داراى ایمانند، هم داراى بصیرتند، هم دشمن را مىشناسند، هم اهل كار و اهل عمل و اهل ابتكارند. در كدام مسئله جوانان ما وارد شدند كه نتوانند آن مسئله را حل كنند؟ هر جا در این كشور زیرساختِ آمادهاى بود، ما توانستیم پیش برویم؛ این به بركت همان استعداد و توانى است كه خداى متعال در این ملّت مؤمن قرار داده است؛ طبیعت كار همین است، باید هم پیش برویم؛ در زمینهى عملى، در زمینهى اجتماعى، در زمینهى سازندگى، در زمینهى سیاست، در زمینههاى گوناگون، هر جا اعتماد كردیم [پیش رفتیم]. امروز هم همین است؛ بنده توصیّهام همیشه به مسئولین محترم این است كه براى رفع مشكلات كشور به نیروى درونى این كشور توجّه كنند؛ چشم به بیرون نباید دوخت؛ البتّه مسائل بیرون را باید حل كرد، در این شكّى نیست؛ یك ملّت فعّال، یك دولت فعّال، [یك] حكومت فعّال، در همهى زمینهها فعّال است؛ در مسائل بینالمللى، در مسائل منطقهاى، در مسائل دیپلماسى این فعّالیتها لازم است؛ منتها امید ما بایستى به پشتیبانى و كمك الهى و به نیروى داخلى ملّت و كشور باشد؛ این است كه كشور را بیمه میكند.

 امروز شما ملاحظه میكنید دشمنان ما - كه البتّه همیشه ملّت ایران را بد شناختند و نشناختند، همیشه دچار این اشتباه بودند، الان هم همین اشتباه را دارند میكنند؛ ملّت ما را نمیشناسند، كشور ما را نمیشناسند - خیال میكنند كه بهخاطر فشار تحریم و محاصرهى اقتصادى، ملّت دستهایش را در مقابل آنها بالا برده و تسلیم شده؛ نه آقا، اشتباه میكنید. این ملّت، ملّتى كه دستهایش را به علامت تسلیم بالا ببرد نیست. در شرایطى سختتر از این [هم]، این ملّت تسلیم نشده است. یك نمونهى واضحِ روشن غیرقابل انكار هشت سال جنگ تحمیلى است؛ شوخى است؟ هشت سال! همهى قدرتهاى بزرگ جهانى به یك مجرمى كمك كنند كه علیه كشور و ملّت كار بكند و این ملّت بر همهى آنها فائق بیاید؛ این كار كوچكى است؟ این چیز كمى است؟ آنجا هم «وَ كانَ حقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنین» بود، آنجا هم همین عزم راسخ، تصمیم قاطع، آوردن موجودىِ خداداده به میدان عمل و صحنهى عمل، گرهها را یكى یكى باز كرد. ما روز اوّل جنگمان با یك سال بعد،با دو سال بعد، با سه سال بعد مگر یكى بود؟ پى در پى گشایشها بهوجود آمد، همهى دنیا دیدند كه آمریكا، شوروىِ آن روز، اروپا، ناتو، انگلیس، دیگران از رژیم بعثى حمایت كردند، از صدّامِ مجرم حمایت كردند، بلكه او بتواند تجاوزى ماندگار به كشور عزیز ما داشته باشد؛ و او ناكام بعد از هشت سال، بدون اینكه بتواند یك وجب به خواستهى خودش نزدیك بشود، با آن همه خسارت و با آن همه كشته و با آن همه بىآبرویى بینالمللى مجبور به عقبنشینى شد. امروز هم همین است؛ امروز هم مقابلهى با دشمنىهاى دشمن و رفع همهى این گرفتارىها، با ایستادگى ملّت، با تكیه بر توانایىهاى درونى كشور، با اعتماد به خدایى كه دلها را اینجور آماده كرده است و به این جهت هدایت كرده است، ممكن است. البتّه وقتى دشمن نگاه كرد، دید یك ملّتى عازم است، ایستاده است، تصمیم دارد كار خودش را پیش ببرد، آن دشمن ناچار به عقبنشینى میشود؛ همین هم هست. این اشتباه آنها را ملّت ایران به هم خواهند زد؛ اینكه خیال میكنند، میگویند ما تحریم كردیم، ایران مجبور شد بیاید پاى میز مذاكره، نه، [اینطور نیست]. ما قبلاً هم اعلان كردیم، قبل از این حرفها هم ما گفتیم [كه] نظام جمهورى اسلامى دربارهى موضوعات خاصّى كه مصلحت بداند، با این شیطان براى رفع شرّ او و براى حلّ مشكل، مذاكره میكند؛ معناى این آن نیست كه این ملّت مستأصل شده است، ابداً.

یكى از بركات همین مذاكرات اخیر این بود كه دشمنى آمریكایىها و مسئولین دولت ایالات متّحدهى آمریكا با ایران و ایرانى، با اسلام و مسلمین آشكار شد، براى همه مدلّل شد، همه این را فهمیدند. میشنوید لحنهاى اینها را، حرفهاى اینها را؛ آنجایى كه اقدام نمیكنند، میگویند نمیتوانیم - راست میگویند، نمیتوانند - و اگر میتوانستیم تاروپود صنعت هستهاى ایران را بكلّى از هم جدا كنیم، میكردیم، امّا نمیتوانیم. بله، البتّه نمیتوانند. چرا نمیتوانند؟ چون این ملّت اراده كرد كه در این مسئله و در همهى مسائل خود روى پاى خودش بایستد و ایستادگى كند، ابتكار خودش را به میدان بیاورد؛ و آورد؛ [بنابراین] دشمن نمیتواند كارى بكند؛ در همهى مسائل همینجور است. دشمنى آنها روشن شد، ناتوانى آنها هم روشن شد، حالا به این در و آن در میزنند. شخصیّتهاى سیاسىشان، مطبوعاتشان، محافل سیاسىشان كینههاى درونى خودشان را، كینههاى قدیمى خودشان را كه در طول این سى سال مكرّر با تعبیرات گوناگون نشان دادهاند، باز آنها را نشان میدهند: مسئلهى حقوق بشر، مسئلهى اسلام، مسئلهى پایبندى به موازین دینى؛ اینها حرفهایى است كه آنها امروز دارند متعرّض میشوند. بنده عرض میكنم هر كس دیگرى [هم] دربارهى حقوق بشر حرف بزند، آمریكایىها حق ندارند دربارهى حقوق بشر حرف بزنند؛ [چون] دولت آمریكا بزرگترین نقضكنندهى حقوق بشر در دنیا است؛ نه [فقط] دیروز، [بلكه] همین امروز، همین حالا؛ اینها كسانى هستند كه رژیم غاصب صهیونیستى به پشتوانهى اینها و پشتگرمى اینها است كه دارد این همه شرارت در این منطقه میكند. فلسطین در چه وضعى است؟ فلسطینىها در چه وضعند؟ غزّه در چه حالى است؟ احوال مردم غزّه را مردم دنیا نمیدانند؟ بیمارِ محتاج درمان اضطرارى در آن قطعهى مظلومِ زمین، روى زمین مانده است، داروهاى ابتدایى در اختیار او قرار نمیگیرد! چرا؟ چون آمریكا پشت سر رژیم صهیونیستى غاصب است. یك كشورى را، یك مردم مظلومى را از اطراف محاصره كنند، راهى به بیرون نداشته باشند، هیچ امكانى نداشته باشند، مریضشان هم روى زمین میماند، گرسنهشان هم گرسنه میماند، اوّلیّات زندگى هم از آنها دریغ داشته میشود؛ اینها ظلم نیست؟ اینها تخلّف از حقوق بشر نیست؟ آنوقت اینها شرم نمیكنند اسم حقوق بشر بر زبان مىآورند؟ این آقا اوّلى كه میخواست بیاید، در تبلیغات انتخاباتى پنج شش سال قبل، یكى از وعدههایى كه به مردم آمریكا داد، این بود كه زندان گوانتانامو را تعطیل میكند؛ [الان] شش هفت سال گذشته، آیا زندان گوانتانامو تعطیل شد؟ اینها اینجورىاند. ظلم به مردم، حملهى به مردم، [آوردن] هواپیماهاى بىسر نشین در افغانستان و پاكستان، كشتار مردم بىگناه، هزاران گونه جنایت علیه غیر نظامیان در مناطق مختلف، و شیوههاى جنایت ناشناخته - كه حالا خیلى از جنایات اینها شیوههایى است كه براى مردم دنیا ناشناخته است، بعدها معلوم خواهد شد - آنوقت اینها اسم حقوق بشر را مىآورند؟ ما مدّعى نظام ایالات متّحدهى آمریكا و بسیارى از دولتهاى غربى هستیم، بهخاطر نقض حقوق بشرى كه آنها انجام میدهند. ما مدّعى هستیم، ما از آنها سؤال میكنیم، ما گریبان آنها را میگیریم در پیشگاه دادگاه افكار عمومى دنیا؛ و آنها جوابى ندارند.

 ملّت ایران اگر بخواهد از مشكلات مادّى و معنوى خود - مشكلات اخلاقى، مشكلات اقتصادى - رهایى پیدا كند، باید به خود، به فكر خود، به ارادهى خود، به ایمان خود، به جوانهاى خود، به شخصیّتهاى خود تكیه كند و علاج كار را از خداى متعال بداند. و بدانید برادران عزیز، خواهران عزیز، قمىهاى عزیز، همهى ملّت ایران! ملّت ایران نشان داده است كه با تكیهى به خداى متعال از همهى این موانع عبور خواهد كرد و به هدف خواهد رسید.

 رحمت خداى متعال بر امام بزرگوار ما كه از قم برخاست و این راه را جلوى پاى ما و جلوى پاى ملّت ایران گذاشت؛ و با همّت خود، با ایمان خود، با استقامت خود، با توكّل خود به خدا این راه را ادامه داد، ما را پیش برد؛ و ما همه، در دل، در زبان، در عمل، انشاءالله متعهّد هستیم این راه را تا پایان ادامه بدهیم؛ و رحمت خدا بر شهداى عزیز دوران انقلاب و دوران جنگ تحمیلى تا امروز و شهداى عزیز قم و بر همه‌ى شما برادران و خواهران گرامى.
والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته
 
۱) سورهى روم، بخشى از آیهى ۴۷
۲) سورهى توبه، بخشى از آیهى ۱۱۱
نوع مطلب : مناسبت، سیاسی، امام خامنه ای (مدظله)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 12 آبان 1396 08:50 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله خیلی جدی است اما
من تعجب کردم اگر شما می دانستید که در آن من می توانم یک پلاگین captcha برای فرم نظر من پیدا کنم؟
من از پلاتفرم وبلاگ خودم استفاده میکنم و من هستم
داشتن مشکلات پیدا کردن یکی؟ خیلی ممنون!
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:56 ب.ظ
شریک من و من کاملا وبلاگ خود را دوست دارم و تقریبا همه پست های شما را پیدا می کنید
دقیقا همان چیزی است که من دنبال آن هستم آیا می توانید نویسندگان مهمان را برای نوشتن مطالب با توجه به نیازهای خود ارائه دهید؟
من اهمیتی نمیدهم که یک پست یا توضیح درباره بعضی از موضوعاتی که در مورد آن بنویسید صحبت کنید
اینجا. باز هم، سایت بسیار جذاب!
یکشنبه 11 تیر 1396 01:32 ق.ظ
I'm very happy to read this. This is the kind of manual that needs
to be given and not the random misinformation that is at the other blogs.

Appreciate your sharing this best doc.
یکشنبه 11 تیر 1396 01:28 ق.ظ
I'm very happy to read this. This is the kind of manual that needs
to be given and not the random misinformation that is at the other blogs.

Appreciate your sharing this best doc.
جمعه 9 تیر 1396 04:15 ب.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, fantastic blog!
سه شنبه 2 خرداد 1396 08:20 ب.ظ
Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you offer.
It's nice to come across a blog every once in a while that isn't
the same unwanted rehashed information. Excellent read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:32 ب.ظ
Fantastic post however I was wondering if you could write a
litte more on this topic? I'd be very grateful if you
could elaborate a little bit further. Appreciate
it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ما در مطبوعات
 
 
بالای صفحه